Ао «Интергаз Центральная Азия» Филиал «умг «Южный» объявляет о проведении


с. 1
АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» объявляет о проведении  открытых тендеров  по закупке  следующих товаров:

  1. «Инструменты». Объем закупок – 68/1536/86/19,414 м2/шт/кмп/м. Место поставки: Алматинское ЛПУМГ – г.Алматы, ул. Ратушного, 64. Требуемый срок поставки – с момента подписания договора до 25.12.11 г.

Полный перечень закупаемых  работ,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие требованиям, указанным в пункте 22 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных 18 ноября 2009 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до «18» часов 00 минут времени г. Алматы «23» ноября 2011 года включительно, по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18 часов времени г. Алматы, либо на веб-сайте «www.intergas.kz».

Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение копии тендерной документации, подачу заявки на участие, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в  тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 18 часов 00 минут времени г. Алматы «24» ноября 2011 года.

Конверты с тендерным заявками будут вскрываться в 10 часов 00 минут времени г. Алматы, по следующему адресу: 050012, г. Алматы «25» ноября 2010 года ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (727) 258-15-15, вн. (761, 718), факс 8 (727) 259-64-80.

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» МГҚБ» филиалы келесі тауарларды сатып алу туралы ашық тендер өткізетінін хабарлайды:

1. «Аспаптар». Сатып алу көлемі – 68/1536/86/19,414 м2/дана/топтама/м. Жеткізетін жер – Алматы қ., Ратушной көш., 64, Алматы ЖӨ МГҚБ. Жеткізуге талап етілетін мерзім: басы – келісімшартқа қол қойғаннан бастап, аяқталуы 25.12.2011 ж. дейін.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі және олардың саны мен жан жақты ерекшелігі тендерлік құжатнамада көрсетілген.

Тендерге қатысуға 2009 жылдың 18-қарашасында «Самрұқ-Қазына» ұлттың әл-ауқаты қоры» АҚ мен дауыс беруші акцияларының елу және одан артық пайызы (қатысу үлесі) тікелей немесе жанама түрде «Самрұқ-Қазына» АҚ-ға тиесілі болып келетін заңды тұлғалардың тауарды, жұмыс және қызметті сатып алуларды жүзеге асырудың бірыңғай ережелерінің 22 тармағындағы көрсетілген талаптарға жауап беретін барлық әлеуетті мердігерлер жіберіледі.

Тендерлік құжатнама пакетін 2011 жылдың 23-қарашасын қоса есептегенде Алматы уақыты бойынша сағат 18.00-ге дейін мына мекен-жайдан алуға болады: ҚР 050012, Алматы қ., Байтұрсынов көш., 46, №59 бөлме, күнде, демалыс күндері мен мейрам күндерінен басқа уақытта Алматы уақыты бойынша: сағ. 9.00-ден 18.00-ге дейін, веб-сайты «www.intergas.kz».

Әлеуетті мердігерлердің өкілдері тендерлік құжатнаманы алу үшін, қатысуға сұраныс беру үшін, сондай-ақ тендерлік сұраныстар хатқалтасын ашуға қатысуы үшін өздерімен бірге сенімхаты болуы тиіс.

Әлеуетті мердігерлердің тендерге қатысу үшін хатқалтада мөрленген тендерлік сұраныстары «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» МГҚБ Филиалына, мекен-жайына: ҚР 050012, Алматы қ., Байтұрсынов көш., 46, №59 бөлме, жіберіледі.

Тендерлік сұраныстарды жіберудің соңғы мерзімі 2011 жылдың 24-қарашасы Алматы уақыты бойынша сағат 18.00-ге дейін.

Тендерлік сұраныс хатқалталары мына мекен-жайда: ҚР 050012, Алматы қ., Байтұрсынов көш., 46, №59 бөлме, 2011 жылдың 25-қарашасы Алматы уақыты бойынша 10.00-де ашылады.Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (727) 258-15-15, ішкі: (761, 718), факс: 8 (727) 259-64-80, Kenesbaeva@intergas.kz
с. 1

скачать файл