Информатор о раду Општинских органа Општине Сремска Митровица За


с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

Информатор Општина Сремска Митровица

ИНФОРМАТОР

о раду Општинских органа

Општине Сремска Митровица

За 2005. годину


Општина Сремска Митровица

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 57/05) Општинске управе општине Сремска Митровица су дана 13.01.2006. године објавила Информатор о раду Општинских управа општине Сремска Митровица ya 2005. годину.(у даљем тексту: информатор).

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица Општинских управа општине Сремска Митровица, као и општих аката органа општине.

Заинтересована лица имају право увида у информатор без накнаде.

Информатор садржи податке о надлежности органа општине и Општинских управа општине Сремска Митровица, податке о буџeту, затим преглед послова организационих јединица Општинских управа са описом услуга које се непосредно пружају заинтересованим лицима, те имена изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Сремска Митровица и руководилаца организационих јединица и др.

Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја старају се о објављивању и редовном ажурирању података садржаних у информатору.ИНФОРМАТОР САДРЖИ ПОДАТКЕ О РАДУ СЛЕДЕЋИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА:

 1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 2. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 3. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 4. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

 5. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 6. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗАУРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 7. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ

 8. ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
  ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ИСПРЕД ОРГАНА

Решењем Председника Општине Сремска Митровица о одређивању службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 19.07.2005.год. Начелници Општинских Управа Општине Сремска Митровица, Секретар Скупштине и Општински Јавни Правобранилац, одређују се за овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја . и то:
 1. Начелник Општинске управе за општу управу и заједничке послове, Василија Броцић
 1. Начелник Општинске управе за образовање и културу,

Зорица Гашпар


 1. Начелник Општинске управе за предшколско образовање, спорт и социјалну заштиту, Љубомир Коларов
 1. Начелник Општинске управе за привреду и предузетништво, Живан Папић
 1. Начелник Општинске управе за буџет и финансије,

Душко Шарошковић


 1. Начелник Општинске управе за за урбанизами и стамбено-комуналне послове Жанка Крако
 1. Секретар Скупштине Општине, Ружица Достанић

Овлашћена лица: 1. Примају захтеве, обавештавају тражиоце о поседовању информација и обезбеђују увид у документ који садржи тражену информацију, односно достављају информацију на одговарајући начин, одбијају захтев решењем, пружају тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом.

 2. Предузимају мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђивања.


У изради овог информатора учествововала су следећа лица која су одговорна за тачност и потпуност података које садржи овај информатор:


 • Бојан Гаврић – Општинска управа за опште и заједничке послове

 • Aница Николић – Општинска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове

 • Мирјана Везировић – Општинска управа за привреду и предузетништво

 • Мирка Шкрбић – Општинска управа за буџет и финансије

 • Бојана Радојевић – Општинска управа за образовање и културу

 • Верица Денда – Општинска управа за предшколско образовање, спорт и социјалну заштиту

 • Ружица Достанић – Стручна служба Скупштине Општине Сремска Митровица

 • Нада Ромаков – Општински јавни правобранилац


ИНФОРМАТОР ЈЕ ДОСТУПАН


 • У електронском облику

 • На званичној интернет презентацији општине Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.org.yu

1.НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


У току 2005.године најчешће тражене информације од јавног значаја у органима општине Сремска Митровица су:


 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 • Подаци о уговору између општинске управе и приватног предузећа „Протектор“,који се односе на обезбеђивање зграде Општине Сремска Митровица у ул.Светог Димитрија 13.

 • Захтев за издавање докумената - Правилника о систематизацији и унутрашњој организацији радних места и Правилника о платама.

На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.


 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
 • Бројно стање ученика за школску 2004/2005. годину у основним и средњим школама у општини Сремска Митровица

 • Опремљеност кабинета информатике у основним и средњим школама у општини Сремска Митровица

 • Стручни кадар основне и средње школе

 • Статистички подаци о броју уписаних ђака у први разред основне школе

 • Преглед слободних места у средњим школама 2005/06. год.

 • Подаци о одобреним средствима мимо буџета Општине установама културе, основним и средњим школама

 • Издавање потврде о непостојању одређеног факултета на територији општине Сремска Митровица

 • Календар обележавања значајних датума и догађаја у општини Сремска Митровица

 • Захтев за издавање докумената - Правилника о систематизацији и унутрашњој организацији радних места и Правилника о платама.

На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.


 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ

И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 • Достава Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе и Правилник о платама запослених .

 • Доставе копије докумената о расподели и правдању средстава додељених Удружењима грађана из области спорта и социјалне заштите, још увек траје, због обимности тражене документације.

На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.


 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 • Достава Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи за урбанизам и стембено комуналне послове,

 • Достава Правилника о платама и другим примањима запослених у Општинској управи за урбанизам и стембено комуналне послове.

Информација у вези изградње кабловско - дистрибутивног система.
На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.
 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
 • Захтев за издавање докумената - Правилника о систематизацији и унутрашњој организацији радних места и Правилника о платама
 • На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

 • О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.

На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева. 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 • Износ средстава одобрених буџетом невладиним организацијама и удружењима грађана

 • Реализација појединих апропријација буџета за конкретне намене.
 • На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

 • О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.
 1. СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 • Захтев за издавање докумената - Правилника о систематизацији и унутрашњој организацији радних места и Правилника о платама

На основу члана 17. став 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Председник општине Сремска Митровица, донео је решење о висини накнаде нужних трошкова за израду копија докумената у поступцима по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. упућеног општинским управама.

О донетом решењу обавестили смо подносиоца захтева.

 1. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

скачать файл