Надзорни одбор


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5


ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. ДОБОЈ


Број: V -3. инт /12

Датум: 26.07.2012. године

НАДЗОРНИ ОДБОР

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД 2012-2014. ГОДИНЕ У 2012. ГОДИНИ


(Извод позиција из Плана пословања за период 2012-2014. године)

Добој, јули 2012. године
На основу указаних потреба Послова инфраструктуре и Послова операција дефинисаних дописима број III-1. инт 2660/12 од 20.07.2012. године као и дописом број II-1. 487/12 , приступа се ребалансирању планских позиција за период 2012-2014. године у 2012. години. Сачињен је Извод из плана пословања ЖРС А.Д. Добој за период 2012-2014. год. за Први ребаланс плана пословања за период 2012-2014. год. у 2012. години за Послове како слиједи:
- Послови инфраструктуре:

  1. Уврштава се позиција набавка пословних простора и објеката у вриједности од 100.000 КМ у дијелу инвестиција Послова инфраструктуре у поглављу за које нису дефинисани извори средстава на страни 40. Плана пословања у табели А3 – Инвестиције у припреми.

  2. Ребалансира се позиција плана текућег одржавања у Сектору за електротехничке послове. Ребалансом је предвиђено повећање постојећег износа за 31.965 КМ а који се односи на материјал и опрему за текуће одржавање по дјелатностима.

  3. У плану инвестиционог и текућег одржавања од стране трећих лица у Плану пословања за период 2012-2014 године у 2012. године у табели број 1, позиција 2.14 (санација мостова, подвожњака, пропуста, потпорних зидова и др) ребалансира се позиција са средствима у износу од 20.000 КМ на износ од 40.000 КМ.

  4. а) у плану текућег инвестиционог одржавања основних средстава за СС и ТК постројења у Сектору ЕТП-а стр. 25 Плана пословања за период 2012-2014. година ребалансира се позиција табеле 2/2.1.-Материјал и резервни дијелови за инвестиционо одржавање СС уређаја са износа 40.000 КМ и умањује се на износ од 20.000 КМ у 2012. години.

б) у истој табели у поглављу телекомуникационих уређаја ребалансира се износ на материјалу и резервним дијеловима (позиција табеле 2/2.1.) за инвестиционо одржавање ТК уређаја са износа 33.347 КМ на износ 21.382 КМ у 2012. години.

в) у поглављу Електроенергетска постројења (ЕЕП), инвестиционо одржавање (стр. 27 Плана пословања) на позицији табеле Електроенергетска постројења ЕЕП (инвестиционо одржавање 4/4.2.) ребалансира се износ за 2012. годину са износа 45.000 КМ на износ 25.000 КМ.


Напријед наведене измјене коригују се по свим тангираним елементима Плана пословања ЖРС А.Д. Добој за период 2012-2014. год. у 2012. години, а финансијски резултат жељезничке инфраструктуре на страни 23 Плана пословања 2012-2014. година остаје непромијењен и износи 21.513.067 КМ за 2012. годину.

- Послови операција


  1. Ребалансира се износ новчаних средстава на позицији ''Ревитализација радионичких и прилазних колосијека (9,10,11,12 и 13)'' у Плану ревитализације Секције за ОШВ Приједор у 2012. години са планског износа од 300.000 КМ на износ од 250.000 КМ.

  2. Средства настала умањењем претходно ребалансиране позиције у износу од 50.000 КМ планирају се за нову ставку под називом ''Ревитализација одјељења радионице за оправку осовинских слогова''.

Ове промјене не тангирају финансијски резултат у Пословима операција нити коначне планске билансе и токове готовине јер су новчана средства у Пословима операција реалоцирана тј. висина разлике која се добила умањењем једне позиције преусмјерена је на нову уврштену ставку.


У Изводу су приказане захтијеване позиције за ребалансирањем у односу на План пословања за период 2012-2014. год. у 2012. години и њихово манифестовање у поглављима свим осталим дијеловима Плана који тангирају ове позиције у њиховим измјенама како слиједи:Позиција (1) – ''Набавка пословних простора и објеката'' у износу од 100.000 КМ уврштава се у Ребаланс плана инвестиција за период 2012-2014 за које нису дефинисани извори средстава у Пословима инфраструктуре. Тиме се поглавље инвестиција за које нису дефинисани извори у Пословима инфраструктуре ребалансира са првобитног 4.090.000 КМ на износ од 4.190.000 КМ. На страни 40. Плана пословања 2012-2014. год. приказана је табела са уврштеном предложеном позицијом.ПЛАН ЗА ПЕРИОД

ВРИЈЕДНОСТ

 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ

2012 год.

2013 год.

2014 год.

УКУПНО

 
А3

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ (кат. III)*

1

Пилот пројекат осигурања путног прелаза ПП ''Тринаестица'' у км 151+715)

50

5

0

55

2

Пилот пројекат уградње скретничке електропоставне справе типа ЕП 600

10

0

0

10

3

Пројекат станичне расвјете у станици Сочковац

25

0

0

25

4

Реконструкција објеката станичне зграде Приједор

100

0

0

100

5

Реконструкција објеката станичне зграде Омарска

0

100

0

100

6

Изградња надвожњака на путном прелазу Бољанић (дионица Добој – Петрово Ново)

20

200

0

220

7

Осигурање путног прелаза ''Брод'' км 55+453,5 (дионица Брчко – Тузла)

0

300

0

300

8

Осигурање путног прелаза ''Црни Врх'' км 73+208 (дионица Јошавка - Челинац)

5

0

300

305

9

Осигурање путног прелаза ''БЛ 9'' км 97+514 (дионица Бања Лука - Рамићи)

5

0

300

305

10

Полагање оптичког и бакарног кабла у чвору Добој (Управна зграда-ЗОП-Кибернетика-Жељезничка станица)

0

100

200

300

11

Набавка аутоматике за дизел агрегат DSE (Deep Sea Electronics) модел 5220 за станице С.Костајница и Добој

20

0

0

20

12

Узана пруга држ.гр. – Вардиште – Добрун - Вишеград

0

0

0

0

Завршетак радова станице Добрун, укључујући хидрантску мрежу и водоснабдијевање

250

0

0

250

Употребна дозвола за станичну зграду Добрун, остале објекте и вањско уређење

20

0

0

20

Систем пружних веза на узаној прузи др. гр. - Вардиште - Добрун - Вишеград

0

700

0

700

Набавка и уградња уређаја за осигурање путног прелаза Бос.Јагодина

0

0

260

260

Инвестиционо техничка документација

50

50

0

100

Реконструкција станичне зграде Вишеград

250

0

0

250

Изградња станичне зграде Вардиште

20

20

0

40

Изградња окретнице за локомотиве у станици Вишеград

0

150

0

150

13

Набавка рачунара, рачунарске опреме и апликативног софвера

60

20

30

110

14

Набавка два универзална друмско-шинска ровокопача

600

600

0

1.200

15

Набавка двије машине за замјену прагова

200

200

0

400

16

Набавка машине за машинско регулисање колосјека

0

4.000

0

4.000

17

Реконструкција мјерних кола за мјерење грађевинских параметара колосјека са уградњом новог мјерног система

1.000

0

0

1.000

18

Набавка мјерних кола за мјерење параметара контактне мреже

0

2.400

0

2.400

19

Набавка ситне пружне механизације по приоритетима

100

100

100

300

20

Набавка пружног возила ТМД за одржавање КМ, тип Plasser, Robell

0

500

500

1.000

21

Теренско комби возило за до 10 радника за потребе Секција ЗОП (2 ком.)

70

70

0

140

22

Набавка друмског теренског возила (комби са климом) за потребе ЕТП-а (2 ком.)

0

60

60

120

23

Израда инвестиционо-техничке документације

500

500

500

1.500

24

Резервна средства за комплетирање започетих инвестиција (Учешће ЖРС)

700

500

500

1.700

25

Мјерни инструменти и алати за потребе одржавања СС, ТК, ЕЕП, КМ, ЈС и ДУ

10

10

10

30

26

Набавка канцеларијског намјештаја

10

10

10

30

27

Клима уређаји и др. ел.апарати

15

5

5

25

28

Набавка пословних простора и објеката

100

0

0

100

 

УКУПНО А3

4.190

10.600

2.775

17.565
стр. 40

Промјене које се тичу наведене ребалансиране позиције манифестују се на страници 9. пословања 2012-2014. год. у поглављу III КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у табели Структура инвестиција у пословима инфраструктуре за које нису дефинисани извори финансирања:
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА У ПОСЛОВИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОЈЕ НИСУ ДЕФИНИСАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Р.бр.

Опис

Извори:

Година реализације

Укупно

2012.

2013.

2014.

у КМ

 

ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

10.936.545

138.369.700

204.298.575

353.604.820

1.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ

Кредитна средства или други извори

4.190.000

10.600.000

2.775.000

17.565.000

2.

ПРИОРИТЕТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1.783.000

57.200.000

89.600.000

148.583.000

3.

AЛТЕРНАТИВНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

2.000.000

68.400.000

110.100.000

180.500.000

4.

Заједнички послови (65%)

2.963.545

2.169.700

1.823.575

6.956.820

(стр. 9)

Такође, промјена је и у дијелу РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ НА НИВОУ ЖРС у поглављу V – Збирна рекапитулација инвестиција на нивоу ЖРС за које нису дефинисани извори финансирања:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА КОЈЕ НИСУ ДЕФИНИСАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Опис

Година реализације

Укупно

2012

2013

2014

у КМ

1. Кредитна средствa или други извори

98.975.050

270.510.159

319.340.632

688.825.841

од тога:

 

 

 

 

а) Послови инфраструктуре

7.973.000

136.200.000

202.475.000

346.648.000

б) Послови операција

86.442.750

130.972.159

114.060.132

331.475.041

ц) Заједнички послови

4.559.300

3.338.000

2.805.500

10.702.800

(стр. 119)

Позиције (2 и 4):

Ребалансира се План текућег одржавања за 2012. годину у Сектору за ЕТП чиме се повећавају/смањују ставке које се односе на материјал и опрему за текуће одржавање.На страни 2. Ребаланса плана пословања у табели Плана редовног одржавања у сопственој режији приказане су ребалансиране позиције:

РЕБАЛАНС ПЛАНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ

Опис

План

Ребаланс

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

24

5

6

1. Сектор за ел-техничке послове (а+б)

1.122.920

1.102.920

1.057.821

990.255

-5

а) Инвестиционо одржавање

401.821

349.854

412.366

385.384

5

Инвестиционо одржавање ТК уређаја

35.347

23.382

38.514

39.722

30

Инвестиционо одржавање СС уређаја

40.000

20.000

140.000

129.500

154

Инвестиционо одржавање КМ

80.317

80.317

44.125

30.144

-39

Инвестиционо одржавање ЕЕП

218.649

198.649

179.727

186.017

-3

Инвестиционо одржавање ЈС

27.508

27.508

10.000

0

-100

Инвестиционо одржавање ЦДУ и ДУ

0

0

0

0

-

Инвестиционо одржавање објеката

0

0

0

0

-

б) Текуће одржавање

721.099

753.066

645.456

604.872

-10

Текуће одржавање ТК уређаја

91.418

111.885

94.617

97.929

-6

Текуће одржавање СС уређаја

124.269

126.369

87.043

89.914

-16

Текуће одржавање КМ

246.304

255.704

239.717

185.283

-15

Текуће одржавање ЕЕП

154.408

154.408

159.813

165.406

4

Текуће одржавање ЈС

57.261

57.261

59.265

61.339

3

Текуће одржавање ЦДУ и ДУ

47.440

47.440

5.000

5.000

-68

Текуће одржавање објеката

0

0

0

0

-

Алат и инструменти за текуће одржавање

0

0

0

0

-

с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл