Находится на правом берегу Днестра между с. Заставна и г. Хотин.


с. 1
Виктор Николаевич ДУБЛЯНСКИЙ

Александр Алексеевич ЛОМАЕВКАРСТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ УКРАИНЫ

Киев 1980

Страница 71
Буковинский карстовый район (1300 км2) находится на правом берегу Днестра между с. Заставна и г. Хотин. В 1975-1977 гг. черновицкие спелеологи обнаружили и исследовали пещеру Пионерку длиной 350 м в гипсах (устное сообщение Виталия П. Коржика). Вход в пещеру расположен в конце карстового оврага, по дну которого течет небольшой ручей. Пещера состоит из трех этажей. Верхний этаж – эрозионные каналы округлой формы, диаметром 0,5 – 1,0 м. Средний – коррозионные сотовые образования. Нижний – эрозионные каналы неправильной формы. Разность высот между первым и третьим этажами составляет 7 – 8 м.
Мамалыжский карстовый район (400 км2) находится на левом берегу р. Прута, на границе Украинской и Молдавской ССР, между селами Мамалыга и Липкани [Lipcani]. Из литературных источников известно, что небольшие пещеры иногда вскрываются карьерами. В 1975 – 1977 гг. черновицкие спелеологи обнаружили и исследовали две крупных пещеры.
Пещера Буковинка (рис. 25) расположена к северу от с. Мамалыга. Вход в нее обнаружен в стене старого гипсового карьера. Длина ходов пещеры 1100 м, но значительная часть уничтожена горными выработками. Состоит из двух этажей. Верхний этаж – узкие щели, в нижней части покрытые кристаллами гипса. В сводах кое-где встречены сталактиты. Верхний этаж соединяется с нижним колодцами-каминами. Нижний этаж состоит из серии параллельных коридоров,

Viktor Nikolajevič DUBLJANSKIJ

Alexander Alexejevič LOMAJEV

UKRAJINSKÉ KRASOVÉ JESKYNĚ


Kyjev 1980
Strana 71
Bukovinská krasová oblast (1.300 km2) se nachází na pravém břehu Dněstru mezi obcí Zastavna a městem Chotin. V letech 1975 – 1977 objevili a prozkoumali černovičtí speleologové jeskyni Pionýrka v sádrovcích o délce 350 m (ústní sdělení Vitalije P.Koržika). Vchod do jeskyně se nachází na konci krasové rokle, po jejímž dnu teče neveliký potůček. Jeskyně se sestává ze tří pater. Horní patro – erozní kanály kulatého tvaru o průměru 0,5 – 1,0 m. Střední – korozní voštinové útvary. Spodní – erozní kanály nepravidelného tvaru. Rozdíl výšek mezi prvním a třetím patrem obnáší 7 – 8 m.

Mamaližská krasová oblast (400 km2) se nachází na levém břehu řeky Prutu, na hranici Ukrajiny a Moldovské republiky, mezi vesnicemi Mamalyha a Lipcani. Z literárních pramenů je známo, že neveliké jeskyně se občas otevřou lomy. V letech 1975 – 1977 černovičtí speleologové objevili a prozkoumali dvě velké jeskyně.

Jeskyně Bukovinka (obr. 25) se nachází severně od obce Mamalyha. Její vchod byl objeven ve stěně starého sádrovcového lomu. Délka chodeb jeskyně je 1.100 m, ale její značná část je zničena důlními pracemi. Sestává se ze dvou pater. Horní patro – úzké štěrbiny, pokryté ve spodní části krystaly sádrovce. Na klenbách se někde lze setkat se stalaktity. Horní patro je se spodním spojeno studnami-komíny. Spodní patro se sestává z řady souběžných chodeb, spojených mezi sebou ještě užšími průchody. Na dně chodeb a na stěnách

связанных между собой более узкими ходами. На дне коридоров и стенах обнаружены довольно мощные отложения глины (до 4 м). В привходовой части по полу одного из ходов протекает небольшой временный ручей, уходящий в понор. В смежных галереях на полу есть несколько воронок просасывания, свидетельствующих о наличии еще одного, современного этажа пещеры. Привходовой зал связан с поверхностью крупной провальной воронкой.
Пещера Золушка (рис.26). Вход в пещеру находится в борту Кривского гипсового карьера, в 0,8 км на юго-запад от с.Подворного Новоселицкого р-на Черновицкой обл. и в 1,5 км на северо-запад от с. Крива [Criva] Бричанского [Briceni] р-на Молдавии. Гипсы верхнего тортона залегают здесь на глубинах от 3 до 20 м. Они перекрыты слоистыми глинами с линзами плитчатых известняков , песками с прослоями гальки и гравия, лессовидными суглинками. Поверхностные карстовые формы (воронки, котловинообразные понижения) известны на III и IV террасах р. Прута. В пойме р.Подворной известно несколько провальных воронок. Верхняя часть толщи гипсов сложена белыми и серовато-желтыми крупнокристаллическими гипсами, местами смятыми в складки вследствие процессов гидратации. Ниже залегают мелкозернистые гипсы. Толща гипсов разбита на блоки субмеридиональными разломами и обводнена (кровля гипсов залегает на 2 – 4 м ниже днища долины р. Подворной). Карьер вскрывает гипсы на глубину 12 – 15 м. Он поддерживается в рабочем состоянии за счет водоотлива (порядка 20 тыс. м3/сут).
byly objeveny dosti mohutné usazeniny hlíny (do 4 m). V části blízko vchodu protéká po podlaze jedné z chodbiček občasný potůček, který se ztrácí v ponoru. Ve styčných galeriích na podlaze je několik prosakujících závrtů, svědčících o přítomnosti ještě jednoho, současného patra jeskyně. Sál u vchodu je spojen s povrchem velkým propasťovitým závrtem.

Jeskyně Zoluška [Popelka] (obr. 26). Vchod do jeskyně se nachází na okraji krivského sádrovcového lomu, 0,8 km jihozápadně od vesnice Podvirne v novoselickém okrese černovické oblasti a 1,5 km severozápadně od vesnice Criva bričanského [Briceni] okresu v Moldavsku. Sádrovce vrchního tortonu se zde ukládají v hloubkách od 3 do 20 m. Jsou překryty vrstevnatými hlínami a čočkami lomových vápenců, písky s vložkami oblázků a hrubého písku, sprašovitými písčitohlinitými půdami. Povrchové krasové útvary (závrty, kotlovité deprese) jsou známy na III a IV terase řeky Prutu. V záplavovém území řeky Podvornaja je známo několik zřícených závrtů. Horní část vrstvy sádrovců se sestává z bílých a šedě žlutých hrubě krystalických sádrovců, místy zmačkaných v záhyby v důsledku procesů hydratace. Níže se ukládají málo zrnité sádrovce. Vrstva sádrovců je submeridionálními zlomy rozbita na bloky a zavodněna (strop sádrovců se ukládá o 2 – 4 m níže než je dno doliny řeky Podvornaja). Lom odkrývá sádrovec do hloubky 12 – 15 m. Udržuje se v pracovním stavu vzhledem k odčerpávání vody (v řádu 20 tisíc m3/den).


Пещера заложена в верхней части гипсовой толщи. В сводах многих ее галерей обнажаются перекрывающие известняки или глины. Использует она в основном трещины с простиранием 20-50, 290-310° . Пещера состоит из крупнзх залов, галерей и соединяющих их более узких ходов, очевидно тяготеющих к разломным зонам. Наиболее крупные зали – Античный (длина 100, ширина 15-25 м, высота 1-8 м) и Черновицких спелеологов (170 м, 25-35 м, 3-5 м). По морфологии пещера весьма разнообразна : наблюдаются коррозионные вертикальные щели шириной 0,5 м и высотой до 10 м, а также ходы высотой 0,5-1,0 м, шириной до 6-8 м коррозионного происхождения. В крупных галереях хорошо видны следы проработки водными потоками (карнизы, эрозионные уровни, вторичные врезы и др.). В пещере известно более 20 озер длиной 12-15 м. Расположены они в понижениях коридирив, на днищах внутренних колодцев и воронок, иногда достигающих глубины 18-20 м при диаметре 4-8 м. Глубина озер не превышает 2 м.


В пещере широко развиты различные обвальные отложения (глыбы гипса, осыпи перекрывающих глинисто-известковых пород), водно-механические (пестроокрашенные глины) и водно-хемогенные глинисто-кальцитовые образования. В западной части лабиринта отмечается повышенное содержание углекислого газа (до 2,1%).
Пещера открыта черновицкими спелеологами в марте 1977 г. В настоящее время закартировано более 40 км этого уникального лабиринта. Научное значение пещеры определяется прежде всего тем, что она сохранила все черты полостей, формирующихся в зоне полного насыщения (Кривский

Jeskyně je založena v horní části sádrovcové vrstvy. V klenbách jejích mnoha galerií se objevují překrývající vápence nebo hlíny. V podstatě využívá puklin se směrem 20-50, 290-310°. Jeskyně se sestává z velkých sálů, galerií a z užších chodeb, které je spojují, očividně tíhnoucích ke zlomovým zónám. Největšími sály jsou – Antický sál (délka 100, šířka 15 – 25 m, výška 1 – 8 m) a sál černovických speleologů (170 m, 25-35 m, 3-5 m). Pokud se týče morfologie, jeskyně je velice různorodá : lze pozorovat korozní vertikální štěrbiny o šířce 0,5 m a o výšce do 10 m, ale také chodby o výšce 0,5 – 1,0 m o šířce do 6 – 8 m korozivně-erozivního původu. Ve velkých galeriích jsou dobře vidět stopy opracování vodními toky (římsy, erozní úrovně, druhotné zářezy a jiné). V jeskyni je známo více jak 20 jezer o délce 12 – 15 m. Rozkládají se ve snížených místech chodeb, na dnech vnitřních studen a závrtů, dosahujících někdy hloubky 18 – 20 m při průměru 4 – 8 m. Hloubka jezer nepřesahuje 2 m.

V jeskyni jsou široce vyvinuty různé suťové úlože (hroudy sádrovce, sesuvy pokrývajících hlinito-vápenitých hornin) vodní mechanické (pestrobarevné hlíny) a vodní chemické hlinito-kalcitové útvary. V západní části labyrintu se pozoruje zvýšený obsah kysličníku uhličitého (do 2,1%).

Jeskyni objevili černovičtí speleologové v březnu r. 1977. V současné době [roku 1980 – pozn.překl.] je zmapováno více jak 40 km tohoto unikátního labyrintu. Vědecký význam jeskyně je určován především tím, že zachovala všechny rysy dutin, které se vytvářely v zóně úplného nasycení (krivský sádrovcový kamenolom

гипсовый карьер существует около 30 лет). Поэтому ее исследование представляется крайне важным для разработки теории спелеогенеза.

existuje asi 30 let) [tzn. od roku 1950 – pozn.překl.]. Proto se její výzkum jeví neobyčejně významným pro zpracovávání teorie speleogeneze.Z ruštiny přeložil : MUDr. Jiří URBAN
с. 1

скачать файл