План пословања жељезница републике српске, А. Д. Добој


с. 1 с. 2 ... с. 32 с. 33


ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А.Д.

Д О Б О Ј
ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А.Д. ДОБОЈ


ЗА ПЕРИОД 2012-2014. ГОДИНА

Добој, март 2012. год.

С А Д Р Ж А Ј
Страна

УВОД

ПАРАМЕТРИ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА

ЖЕЉЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 1

I ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДА 2

II ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ 8

III КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 9

IV ЗАЈМОВИ 10

V ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 13

1. План прихода 13

2. План расхода 16

3.Финансијски резултат 23ПРИЛОЗИ 24

- План одржавања у Сектору за електротехничке послове 25

- План одржавања у Сектору за грађевинске послове 29

- План инвестиција Послова Инфраструктуре 38
ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА 43

I ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДА 44

II ОПЕРАЦИЈЕ 47 а) Локомотиве 47 б) Теретна и путничка кола 49 в) Одржавање осталих средстава 51

III ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ 53 IV КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 54

V ЗАЈМОВИ 56

VI ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 59

а) Путнички саобраћај 59

б) Робни саобраћај 65

ПРИЛОЗИ 75

- План одржавања у Сектору за ВВ 76

- План инвестиција Послова Операција 79

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 102

I ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ 103

II КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 104

III ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 104

ПРИЛОЗИ 105

- План одржавања у Сектору за инф. системе и инф. технологије 106

- План инвестиција Заједничких послова 106

РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ НА НИВОУ ЖРС 110

I ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ 111

II ЗАЈМОВИ 112

III ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЖРС 114

IV ПЛАН ПОКАЗАТЕЉА УСПЈЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА 118

V ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА 119

ЗАКЉУЧАК
У В О Д

План пословања ЖРС а.д. Добој за период 2012-2014 године урађен је по усвојеној методологији као и План пословања за период 2010-2012 год.

(План за 2011-2013. год. није донесен). Структурално се састоји од Плана пословања Послова инфраструктуре и Послова операција. Полазне основе за израду Плана су ред вожње, у коме се остварује физички обим превоза и рада и остали параметри који су у функцији остваривања основне и помоћне дјелатности Жељезница РС при чему се морају обезбједити минимални услови за безбиједно одвијање жељезничког саобраћаја а што се разликује од основних модела планирања да је детерминанта расхода везана за остварене приходе.

Разлика између ових детерминанти (прихода и расхода) се приказује у плану прихода и расхода, а пословна политика одређује начин обезбијеђења недостајућих средстава као и њихову реализацију.

Пословни амбијент у којем се планира и у којем ће се одвијати пословање ЖРС је врло неповољан. На исти утичу како екстерни тако и интерни фактори привређивања.

Највећи утицај екстерног фактора изазваног прије свега глобалном свјетском рецесијом манифестује се економским стањем код традиционалних корисника услуга жељезничког превоза јер су захтјеви значајно нижи од пријератних захтјева. Дугогодишњи корисници услуга превоза жељезницом у својим плановима не предвиђају значајније повећање обима производње а тиме и превоза, што образлажу прије свега глобалном свјетском привредном рецесијом. У развојним документима Привредних комора Републике Српске и ФБИХ не планира се отварање нових или проширење постојећих привредних капацитета за производњу и прераду масовних сировина и производа, који исказују потребу за услугама жељезничког превоза. Тражња за новим врстама услуга превоза (цистерне, контејнери, интегрални транспорт и др.) код постојећих привредних субјеката минимална је а захтијева значајна улагања у вучене капацитете са минималним степеном искориштености. На основу анализе наведених и осталих прикупљених и обрађених информација у Пословима операција, добијених од традиционалних корисника услуга превоза жељезницом и увидом у развојна документа РС и ФБИХ, дефинисан је планирани обим превоза роба на пругама ЖРС.

На другој страни дугогодишње пословање ЖРС са губицима, има негативне посљедице, прије свега, на стање капацитета како вучних тако и вучених гдје је амортизована вриједност веома велика (опрема амортизована 95,2%). Немогућност значајнијих улагања током година довела је до веома лошег стања основних средстава у свим Пословима а нарочито у Пословима операција. Због тога овај План за период 2012-2014 год. предвиђа тенденцију поправљања овог неповољног стања, кроз значајније инвестицијске захвате, првенствено на вученим капацитетима.

Истовремено, зацртани су трендови да се одређена трошења смање или рационализују (првенствено у области ''заједничке потрошње'') са крајњим циљем обезбјеђивања тенденције смањења губитака у планском периоду, уз адекватно одржавање мобилних капацитета, редовног и безбиједног одвијања жељезничког саобраћаја у ЖРС.

Из досадашњег функционисања ЖРС-а искуства показују да постојећа организациона структура Друштва има низ мањкавости, те је нужно у планском периоду извршити реструктуирање исте са крајњим циљем стварање оптималне, модерне и функционалне организације прилагођене европским стандардима (уз властите специфичности), која ће рационализовати пословање Жељезница у свим доменима. Кључну улогу у имплементацији ових циљева имају кадрови чији је плански сегмент посебно обрађен.

Наиме, према европским стандардима број запослених по километру пруге је око 7 радника. План ЖРС за период 2012-2014 год. предвиђа смањење броја запослених из године у годину те приближавање овом стандарду.

Ово ће утицати и на рационализацију у маси плата (зарада), а подлоге за остварење оваквих учинака налазе се у значајној инвестиционој активности која ће створити позитиван амбијент за остваривање ових циљева.

Мора се нагласити да је оперативни план за 2012. годину најреалније опсервиран с обзиром на близину економског хоризонта а друге двије планске године су резултат предвиђених трендова што ће се усклађивати током планског периода.ПАРАМЕТРИ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА:
У изради Плана пословања ЖРС за период 2012-2014. год, код ниже наведених врста прихода и трошкова кориштени су износи и стопе пореза и доприноса како слиједи:
Цијене – тарифе за превоз роба остале су непромијењене.

Цијене – тарифе за превоз путника остале су непромијењене (сви превози).

Најнижа цијена рада је 120 КМ.

Најнижа плата у РС је 370 KM.

Топли оброк је 50% од најниже плате у РС и износи 185 КМ.

Регрес je троструки износ најниже цијене рада и износи 360 КМ.

Домаћа пуна дневница износи 20 КМ. (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и

иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске, Сл. гласник РС бр 73/10).

Износ накнаде за кориштење властитог аутомобила за службене потребе је 20% од цијене литра бензина по пређеном километру.

Стопе доприноса и пореза на БЛД:

- допринос фонду ПИО 18 %

- допринос фонду здравства 12,5%

- доприноси фонду за дјечију заштиту 1,5%

- доприноси фонду за незапослене 1%

- порез 10%

Неопорезиви износ личног дохотка је укинут.

Стопе амортизације које примјењују ЖРС:

- подложни дио на насипни труп жељезничких пруга 1%

- колосјеци и остало горњег строја жељезничких пруга 4%

- мостови – вијадукти (бетон – камен) 1,5%

- мостови – вијадукти (остало) 4%

- контактна мрежа жељезничких пруга 4%

- електро енергетска постројења, електро вуче/подстанице 5%

- остало електро, телекомуникације, сигнално сигурносни 6-10%

- зграде – тврди материјал 1,8%

- зграде – метал 2,5%

- локомотиве ( електро и дизел ) 10%

- ЕМВ и дрезине 8,3%

- путнички вагони ( све врсте ) 5%

- теретни вагони ( све врсте ) 5,5%
с. 1 с. 2 ... с. 32 с. 33

скачать файл