План пословања жељезница републике српске, А. Д. Добој


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 32 с. 33

ЖЕЉЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРАI ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДА ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Улагања у жељезничку инфраструктуру, како кроз редовно одржавање, тако и кроз капитална улагања, неопходан су чинилац за безбједно одвијање жељезничког саобраћаја на пругама Жељезница Републике Српске.

Стање инфраструктуре наметнуло је потребу планирања повећања улагања новчаних средстава или ангажовања радне снаге (исказане кроз норма часове) за потребе одражавања исте како би се задржала и унаприједила функционалност а што је основна тенденција која се може уочити у плану одржавања инфраструктурних капацитета у периоду 2012-2014. година.

У овом поглављу се обрађује план редовног одржавања у електротехничкој и грађевинској дјелатности приказан кроз планиране норма часове, вриједносно исказане утрошке материјала и услуге трећих лица са приказом улагања по организационој структури појединих дијелова Послова инфраструктуре.

Структура вриједносно исказаних утрошака материјала за одржавање сигнално-сигурносних постројења, контактне мреже, телекомуникација, електроенергетских постројења, даљинског управљања и јаке струје у планском периоду је следећа:ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ

Опис

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

2

3

4

5

Сектор за ел-техничке послове (а+б)

1.122.920

1.057.821

990.255

-6

а) Инвестиционо одржавање

401.821

412.366

385.384

-2

Инвестиционо одржавање ТК уређаја

35.347

38.514

39.722

6

Инвестиционо одржавање СС уређаја

40.000

140.000

129.500

80

Инвестиционо одржавање КМ

80.317

44.125

30.144

-39

Инвестиционо одржавање ЕЕП

218.649

179.727

186.017

-8

Инвестиционо одржавање ЈС

27.508

10.000

0

-

Инвестиционо одржавање ЦДУ и ДУ

0

0

0

-

Инвестиционо одржавање објеката

0

0

0

-

б) Текуће одржавање

721.099

645.456

604.872

-8

Текуће одржавање ТК уређаја

91.418

94.617

97.929

4

Текуће одржавање СС уређаја

124.269

87.043

89.914

-15

Текуће одржавање КМ

246.304

239.717

185.283

-13

Текуће одржавање ЕЕП

154.408

159.813

165.406

4

Текуће одржавање ЈС

57.261

59.265

61.339

3

Текуће одржавање ЦДУ и ДУ

47.440

5.000

5.000

-68

Текуће одржавање објеката

0

0

0

-

Алат и инструменти за текуће одржавање

0

0

0

-

За редовно одржавање у сопственој режији у Сектору за електротехничке послове у 2012. год. предвиђено је 1.222.920 КМ. Од укупно планираног износа за редовно одржавање у сопственој режији у овом сектору 64% се односи на текуће одржавање, док је остатак од 401.821 КМ предвиђен за инвестиционо одржавање. Просјечна стопа раста у планском периоду је негативна и износи 6% у планском периоду, показује тенденцију благог пада трошкова редовног одржавања у сопственој режији и у складу је са планом потреба за одржавањем капацитета у електротехничкој дјелатности. Са друге стране, у грађевинској дјелатности евидентна је потреба за редовним и већим одржавањем капацитета, те, сходно указаним потребама трошкови редовног одржавања у грађевинској дјелатности, а који се највећим дијелом односе на инвестиционо одржавање горњег строја имају тенденцију раста у планском периоду.

План редовног одржавања у сопственој режији у грађевинској дјелатности у периоду 2012-2014. год. дат је у наредној табели:
Опис

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

2

3

4

5

Сектор за грађевинске послове (а+б)

1.773.153

2.413.420

2.576.225

21

а) Инвестиционо одржавање

1.583.203

2.169.219

2.326.104

21

Инвестиционо одржавање горњег строја

1.375.930

1.806.189

1.939.124

19

Инвестиционо одржавање доњег строја

128.773

251.530

292.480

51

Инвестиционо одржавање објеката

51.000

76.000

65.500

13

Инвестиционо одржавање механизације

27.500

35.500

29.000

3

б) Текуће одржавање

189.950

244.201

250.121

15

Текуће одржавање горњег строја

64.300

64.110

65.130

1

Текуће одржавање доњег строја

24.150

69.591

69.491

70

Текуће одржавање објеката

27.000

37.000

39.000

20

Текуће одржавање механизације

74.500

73.500

76.500

1

Планом редовног одржавања за 2012. год. у Сектору за грађевинске послове предвиђено је одржавање у сопственој режији у износу од 1.773.153 КМ. У оквиру инвестиционог одржавања највећи износ средстава планиран је за одржавање горњег строја (у 2012. год. је планирано 1.375.930 КМ за следеће радове: измјена шина, измјена дрвених прагова, допуна туцаника и груса, измјена скретница и скретничке грађе итд).

У оквиру плана редовног одржавања у Пословима инфраструктуре (Према методологији планирања, извјештавања и контроле управљања) евидентиран је и припадајући дио који се односи на инфраструктуру, а тиче се плана редовног одржавања у Сектору за информ. системе и инф. технологије (Заједнички послови) и то 65% од укупног износа по година како је приказано наредном табелом:Опис

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

2

3

4

5

Сектор за информ. системе и инф. техн.

32.500

65.000

65.000

41

а) одржавање

32.500

65.000

65.000

41

За разлику од грађевинске дјелатности која има потребу за мањим ангажовањем радне снаге, у електротехничкој дјелатности норма часови имају тенденцију благог раста, што означава потребу за већим ангажовањем радне снаге на извршењу задатака редовног одржавања. План норма часова за редовно одржавање у електротехничкој и грађевинској дјелатности дат је у наредном тебеларном прегледу.

ПЛАН НОРМА ЧАСОВА У ПЕРИОДУ 2012-2014. ГОД.

Опис

План

2012. год.

2013. год.

2014. год.

1

2

3

4

ИНФРАСТРУКТУРА (1+2)

1.339.720

1.309.161

1.281.103

1. Сектор за ел-техничке послове (а+б)

350.739

350.983

352.221

а) Инвестиционо одржавање

22.719

22.963

24.201

Инвестиционо одржавање ТК уређаја

6.842

6.907

6.972

Инвестиционо одржавање СС уређаја

8.985

9.848

10.711

Инвестиционо одржавање КМ

2.947

2.973

3.121

Инвестиционо одржавање ЕЕП и ЈС

3.945

3.235

3.397

Инвестиционо одржавање ЦДУ и ДУ

0

0

0

б) Текуће одржавање

328.020

328.020

328.020

Текуће одржавање ТК уређаја

93.277

93.277

93.277

Текуће одржавање СС уређаја

60.737

60.737

60.737

Текуће одржавање КМ

108.838

108.838

108.838

Текуће одржавање ЕЕП и ЈС

57.340

57.340

57.340

Текуће одржавање ЦДУ и ДУ

7.828

7.828

7.828

Техничко и административно особље

0

0

0

2. Сектор за грађевинске послове (а+б)

988.981

958.178

928.882

а) Инвестиционо одржавање

217.037

180.528

189.056

Инвестиционо одржавање горњег строја

162.339

125.406

129.028

Инвестиционо одржавање доњег строја

52.082

51.322

55.928

Инвестиционо одржавање објеката

756

1.000

1.300

Инвестиционо одржавање механизације

1.860

2.800

2.800

б) Текуће одржавање

771.944

777.650

739.826

Текуће одржавање горњег строја

121.974

115.674

121.370

Текуће одржавање доњег строја

222.314

230.862

213.720

Чувари пруге - опходари

139.276

139.276

139.276

Текуће одржавање објеката

4.900

5.258

2.300

Текуће одржавање механизације

32.800

33.900

13.480

Техничко и административно особље

250.680

252.680

249.680

У Пословима Инфраструктуре у оквиру Сектора за електротехничке послове и Сектора за грађевинске послове за редовно одржавање од стране трећих лица у 2012. год. укупно је планирано 1.924.546 КМ. За одржавање у Пословима Инфраструктуре планира се износ од 1.065.120 КМ од тога у оквиру Сектора за електротехничке послове предвиђено је 248.000 КМ, док се на Сектор за грађевинске послове односи 817.120 КМ. Структура планираног редовног одржавања инфраструктуре од стране трећих лица дата је у наредним табеларним прегледима:

Опис

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

2

3

4

5

1. Сектор за ел-техничке послове (а+б)

248.000

236.455

34.926

-62

а) Инвестиционо одржавање

163.000

186.000

15.000

-70

Инвестиционо одржавање ТК уређаја

0

0

0

-

Инвестиционо одржавање СС уређаја

0

5.000

5.000

-

Инвестиционо одржавање КМ

2.000

2.000

0

-

Инвестиционо одржавање ЕЕП

161.000

174.000

5.000

-82

Инвестиционо одржавање ЈС

0

5.000

5.000

-

Инвестиционо одржавање ЦДУ и ДУ

0

0

0

-

Инвестиционо одржавање објеката

0

0

0

-

б) Текуће одржавање

85.000

50.455

19.926

-52

Текуће одржавање ТК уређаја

10.000

5.000

5.000

-29

Текуће одржавање СС уређаја

2.000

2.000

1.000

-29

Текуће одржавање КМ

60.000

30.000

0

-100

Текуће одржавање ЕЕП

13.000

13.455

13.926

4

Текуће одржавање ЈС

0

0

0

-

Текуће одржавање ЦДУ и ДУ

0

0

0

-

Текуће одржавање објеката

0

0

0

-

Алат и инструменти за текуће одржавање

0

0

0

-

Као и код редовног одржавања у сопственој режији, трошкови редовног одржавања од стране трећих лица у Сектору за ел-техничке послове имају тенденцију пада у посматраном планском периоду са просјечном негативном годишњом стопом од 62% док у Сектору за грађевинске послове, сходно потребама за новчаним средствима која се планирају усмјерити највећим дијелом у инвестиционо одржавање доњег строја и механизације ови трошкови имају тенденцију раста са просјечном годишњом стопом од 36% у посматраном планском периоду.
Опис

План

Просј. стопа раста

2012. год.

2013. год.

2014. год.

у план. периоду

1

2

3

4

5

Сектор за грађевинске послове (а+б)

817.120

1.110.000

1.522.000

36

а) Инвестиционо одржавање

586.120

875.000

1.291.000

48

Инвестиционо одржавање горњег строја

15.000

0

13.500

-5

Инвестиционо одржавање доњег строја

179.620

412.000

942.000

129

Инвестиционо одржавање објеката

53.000

65.000

79.500

22

Инвестиционо одржавање механизације

338.500

398.000

256.000

-13

б) Текуће одржавање

231.000

235.000

231.000

0

Текуће одржавање горњег строја

100.000

100.000

100.000

0

Текуће одржавање доњег строја

0

0

0

-

Текуће одржавање објеката

0

0

0

-

Текуће одржавање механизације

131.000

135.000

131.000

0

У инвестиционом одржавању горњег строја од стране трећих лица у 2012. год. планирају се припремни радови за радове на оспособљавању радионичких колосијека у Секцији ОШВ Добој, док се у оквиру инвестиционог одржавања доњег строја планирају следећи радови: санација обала, усјека, засјека, насипа, одрона и клизишта, припремне радње за наведене радове те израда пројектне документације за санације мостова, подвожњака, пропуста и сл.

У прилогу овог материјала налази се детаљна разрада свих планираних радова у сопственој режији и од стране трећих лица у Сектору за грађевинске послове и Сектору за електротехничке послoве, по врстама радова и динамици у планским годинама. У Сектору за грађевинске послове, у оквиру плана редовног одржавања у сопственој режији, планиране количине материјала нису на задовољавајућем нивоу. Стварне потребне количине су далеко веће. У 2012. планирају се, поред других радова, измјене скретница, гумених уметака, скретничке грађе итд.


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 32 с. 33

скачать файл