План пословања жељезница републике српске, А. Д. Добој


с. 1 ... с. 29 с. 30 с. 31 с. 32 с. 33

У наредном планском периоду радна снага има тенденцију смањења и то природним одливом како је и раније образлагано у поглављима –План радне снаге (по пословима). Овим смањењем радне снаге смањиће се и новчана маса која је потребна да се измире трошкови зарада и накнада зарада по годинама, а што ће директно утицати на смањење финансијског резултата тј. губитка.

ПРЕГЛЕД ПЛАНА ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА КОЈЕ КОРИСТИ ЖРС

I

КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУР.б.

Давалац кредита

Датум уговора

Рок отплате

Грејс период

Датум отплате кредита

Капиталисање

Каматна стопа

Уговорени износ кредита

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

EIB 21.127

11.06.2001.

15 год.

до 01.10.2006.

15.04.2021.

полугодишње

EURIBOR (субв. 2%)

16.000.000

2

EBRD 944

11.06.2001.

12 год.

до 17.01.2005.

17.07.2016.

полугодишње

EURIBOR

8.385.476

3

EIB 23 376

28.12.2005.

20 год.

до 08.10.2013.

08.10.2033.

полугодишње

EURIBOR

34.400.000

4

EBRD 35418

09.12.2005.

12 год.

до 30.01.2010.

30.07.2021.

полугодишње

EURIBOR

28.000.000

5

ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02

01.07.2002.

11 год.

до 21.03.2013.

21.03.2023.

годишње

3,28%

3.900.000

6

ПОЉСКА ВЛАДА 7953/02

09.11.

15.04.2012-15.10.2030.

до 15.04.2012.

-

полугодишње

1% годишње

20.000.000

УКУПНО У ЕУР

110.685.476

УКУПНО У КМ

216.481.975

II

ДОМАЋИ КРЕДИТИ 

Р.б.

Давалац кредита

Датум уговора

Рок отплате

Грејс период

Датум отплате кредита

Капиталисање

Каматна стопа

Уговорени износ кредита

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

НЛБ -РАЗВОЈНА БАНКА

29.09.2008.

109 мјесеци

до 31.08.2010.

29.09.2019.

мјесечно

3,7%+EURIBOR (шестомј.)

15.000.000

2

НОВА БАЊАЛУЧКА БАНКА

21.05.2008.

36 мјесеци

до 21.05.2009.

30.06.2012.

мјесечно

2,107%+EURIBOR (шестомј.)

6.000.000

3

НОВА БАЊАЛУЧКА БАНКА 16.132.400

13.04.2011.

30.04.2013.-31.03.2018.

до 31.03.2013.

31.03.2018.

мјесечно

5,10%+EURIBOR (ШЕСТ.)

16.132.400

УКУПНО У КМ

37.132.400
III

УКУПНО (КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ+ДОМАЋИ КРЕДИТИ) У КМ

Уговорени износ кредита

253.614.375
ИНО КРЕДИТИДавалац кредита

Датум доспијећа ануитета

План 2012. год.

План 2013. год.

План 2014. год.

камата

отплата

ануитет

камата

отплата

ануитет

камата

отплата

ануитет

EIB 21.127

15.04. и 15.10.

213.330

1.066.667

1.279.996

190.267

1.066.667

1.256.934

167.204

1.066.667

1.233.871

EBRD 944

17.01. и 17.07.

190.389

698.291

888.681

150.307

698.291

848.599

110.225

698.291

808.517

EIB 23 376

08.04. и 08.10.

708.928

0

708.928

471.159

0

471.159

844.484

1.720.000

2.564.484

EBRD 35418

30.01. и 30.07.

585.386

2.311.797

2.897.183

303.009

2.746.719

3.049.728

471.971

2.746.719

3.218.690

ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02

21.03.

130.379

0

130.379

130.379

355.000

485.380

116.276

355.000

471.276

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

15.04. и 15.10.

189.403

0

189.403

186.740

939.505

1.126.246

176.729

1.034.989

1.211.719

УКУПНО у EUR

 

2.017.815

4.076.755

6.094.570

1.431.861

5.806.183

7.238.044

1.886.890

7.621.667

9.508.557

УКУПНО у КМ

 

3.946.503

7.973.440

11.919.942

2.800.477

11.355.906

14.156.383

3.690.436

14.906.685

18.597.121


ДОМАЋИ КРЕДИТИДавалац кредита

Датум доспијећа ануитета

План 2012. год.

План 2013. год.

План 2014. год.

камата

отплата

ануитет

камата

отплата

ануитет

камата

отплата

ануитет

НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА

сваког 29-ог у мјесецу

912.027

1.651.376

2.563.403

784.671

1.651.376

2.436.047

659.934

1.651.376

2.311.311

НОВА БАЊАЛУЧКА БАНКА

сваког 31-ог у мјесецу

20.868

1.000.000

1.020.867

0

0

0

0

0

0

НОВА БАЊАЛУЧКА БАНКА

сваког 31-ог у мјесецу

653.150

0

653.150

862.519

2.419.860

3.551.252

824.327

3.226.480

3.226.480

УКУПНО у КМ

1.586.044

2.651.376

4.237.420

1.647.190

4.071.236

5.987.299

1.484.261

4.877.856

5.537.791

СВЕГА ИНО+ДОМ. У КМ

5.532.547

10.624.816

16.157.362

4.447.667

15.427.142

20.143.682

5.174.697

19.784.541

24.134.911


III ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЖРС


ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЖРС У ПЕРИОДУ 2012-2014. ГОД(у КМ)

Р.б.

Опис

Процјена

План

Индекс

Просј. год. стопа раста

2011. г.

2012. год.

2013. год.

2014. год.

4/3*100

1

2

3

4

5

6

7

8

А

ПРИХОДИ (I+II+III)

82.614.199

89.038.695

88.702.163

89.761.754

108

0,4

I

Пословни приходи

77.080.849

84.777.706

85.212.150

86.490.231

110

1,0

1.

Приходи од накн. за кор. жељ. инфрастр.

-

9.216.191

9.276.692

9.338.105

-

0,7

2.

Приходи од превоза путника

1.464.426

1.935.200

1.954.552

1.974.098

132

1,0

3.

Приходи од превоза робе

33.811.162

37.800.000

38.188.000

38.559.780

112

1,0

4.

Приходи од РИЦ

114.136

741.736

0

0

650

-100,0

5.

Приходи од РИВ

5.031.588

5.000.000

5.500.000

6.050.000

99

10,0

6.

Приходи од осталих дјелатности

1.655.300

2.251.213

2.253.138

2.305.098

136

1,2

7.

Приходи од продаје робе

12.953

16.500

20.625

25.781

127

25,0

8.

Приходи од дотација

32.400.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

77

0,0

9.

Приходи од донација, субв. и комп.

117.955

97.109

98.080

99.061

82

1,0

10.

Други пословни приходи

2.473.330

2.719.756

2.921.062

3.138.309

110

7,4

II

Остали приходи

5.186.247

4.221.989

3.450.623

3.231.739

81

-12,5

III

Финансијски приходи

347.103

39.000

39.390

39.784

11

1,0

Б

РАСХОДИ (I+II+III)

101.125.639

107.479.543

104.586.061

104.316.940

106

-1,5

I

Пословни расходи

88.334.259

99.139.446

96.071.838

95.234.717

112

-2,0

1.

Трошкови накн. за коришт. жељ. инфр.

-

9.216.191

9.276.692

9.338.105

-

0,7

2.

Трошкови материјала за израду (а+б)

4.584.774

5.610.098

5.912.906

6.013.145

122

3,5

 

а) Инфраструктура

-

2.928.573

3.536.241

3.631.480

-

11,4

 

б) Операције

-

2.681.525

2.376.665

2.381.665

-

-5,8

3.

Трошкови осталог материјала

326.856

264.295

261.652

259.037

81

-1,0

4.

Трошкови горива и енергије

5.908.207

5.741.850

5.931.277

6.042.753

97

2,6

5.

Набавна вриједност продате робе

8.558

8.472

8.388

8.304

99

-1,0

6.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

59.351.128

54.897.189

51.429.482

49.079.799

92

-5,4

7.

Трошкови производних услуга (а+б+в+г)

4.647.257

7.895.416

6.088.295

6.311.728

170

-10,6

 

а) Трошкови одржавања у инфраструктури

-

1.065.120

1.346.455

1.556.926

-

20,9

 

б) Трошкови одржавања у операцијама

-

2.782.000

1.253.500

1.077.500

-

-37,8

 

в) Остале производне услуге

3.971.291

3.950.114

3.391.140

3.581.074

99

-4,8

 

г) Трошкови рекламе и пропаганде

82.948

98.182

97.200

96.228

118

-1,0

8.

Трошкови амортизације

11.589.942

13.397.076

14.897.076

15.912.076

116

9,0

9.

Трошкови резервисања

481.139

577.576

805.552

813.607

120

18,7

10.

Нематеријални трошкови (без пор.и допр.)

808.097

909.535

840.151

837.116

113

-4,1

11.

Трошкови пореза

240.669

241.868

244.286

246.728

100

1,0

12.

Трошкови доприноса

387.632

379.879

376.081

372.320

98

-1,0

II

Остали расходи

6.159.261

989.061

1.189.989

1.493.021

16

22,9

III

Финансијски расходи

6.632.119

7.351.035

7.324.234

7.589.202

111

1,6

В

ГУБИТАК (А-Б)

-18.511.439

-18.440.848

-15.883.898

-14.555.186

100

-11,2

с. 1 ... с. 29 с. 30 с. 31 с. 32 с. 33

скачать файл